Pracovná náplň výchovného a kariérneho poradcu

Úlohy výchovného poradcu

A) Výchovný poradca vykonáva činnosť prieskumnú, identifikačnú, vyhodnocovaciu, diagnostickú, depistážnu, konzultačnú, metodickú, informačnú, osvetovo-preventívnu, koncepčno-plánovaciu, organizačnú a administratívnu.

B) Výchovný poradca plní úlohy výchovného poradenstva spravidla v spolupráci s triednymi učiteľmi:

 1. monitoruje žiakov s problémami vo výchove, vzdelávaní a vývine osobnosti
 2. informuje a pomáha žiakom, rodičom,  (zákonným zástupcom) pri voľbe štúdia, povolania a pracovného zaradenia
 3. triednym učiteľom poskytuje pomoc pri práci so žiakmi intelektovo-nadanými a talentovanými, sociálne znevýhodnenými, žiakmi so špeciálnými výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakmi nastupujúcimi do prvého ročník strednej školy
 4. spolupracuje s odborníkmi pri poskytovaní sociálneho poradenstva
 5. zabezpečuje a podieľa sa na realizácii preventívnych aktivít pre žiakov
 6. poskytuje konzultačnú a informačnú pomoc žiakom
 7. koordinuje výchovný proces školy
 8. spolupracuje s vedením školy, s rodičmi, učiteľmi, triednymi učiteľmi a koordinátorom prevencie
 9. na pedagogických radách informuje o výchovno-poradenských aktivitách a o opatreniach potrebných pre riešenie problémov
 10. využíva informačno-komunikačné technológie pri práci s profesijnými informáciami
 11. aktívne sa zúčastňuje na poradách, metodických stretnutiach, seminároch a školeniach pre výchovných poradcov

Úlohy smerom k žiakom

 1. vyvíja úsilie aby žiaci na základe objektívneho poznania seba samého mali možnosť získať kvalitné informácie a na základe nich zosúlaďovať svoje ambície so spoločenskými potrebami
 2. v spolupráci s triednymi učiteľmi monitorovať zmeny v správaní žiakov
 3. monitorovať spôsob adaptácie žiakov prvého ročníka a prípadné problémy riešiť v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi a rodičmi
 4. osobitnú pozornosť venovať nadaným a talentovaným žiakom a žiakom so sociálne znevýhodneného prostredia
 5. zabezpečovať žiakom výchovu v oblasti diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie
 6. venovať pozornosť výchove k ľudským právam v triedach a v škole so zámerom podporiť hodnotu človeka
 7. podávať žiakom maturitných ročníkov aktuálne informácie s prehľadom možnosti štúdia na vysokých školách, nadstavbového a pomaturitného štúdia
 8. poskytovať metodickú pomoc žiakom pri vyplňovaní prihlášok na vysokú školu

Úlohy smerom k triednym učiteľom a ďalším pedagogickým zamestnancom

 1. poskytovať poradenstvo konfliktných alebo iných mimoriadnych situácii v triedach, zabezpečovať spoluprácu CPPPaP a policajným zborom
 2. poskytovať pomoc pri príprave výchovných besied so žiakmi
 3. priebežne evidovať neúčasť žiakov na vyučovaní a spolupracovať s triednymi učiteľmi

Úlohy smerom k rodičom

 1. sprostredkovávať pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné služby na požiadanie rodičov
 2. informovať rodičov o preventívnych aktivitách školy a o možnostiach pomoci ohrozeným deťom

Úlohy smerom k CPPPaP

 1. v spolupráci s triednymi učiteľmi pripravovať podklady pre odborné psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenia žiakov
 2. podľa potreby konzultovať závery a odporúčania zo psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení žiakov s odbornými zamestnancami CPPPaP
 3. zúčastňovať sa na odborných poradách

Pri výchovnej práci pomáha aj vhodná literatúra pre žiakov ako napr. Ako sa stať sám sebou – pre žiakov 1. ročníka, alebo publikácia Svet práce, o možnosti uplatnenia sa na trhu práce,  ktorú využívali hlavne žiaci 3. ročníka. Dôležitá je i spolupráca s koordinátorom drogových závislostí, využívanie metód pedagogickej diagnostiky – pozorovanie, rozhovor, rozbor činností apod. Vedomosti výchovného poradcu boli rozširované štúdiom odbornej literatúry, na seminároch organizovaných CPPPaP v oblasti poradenstva v profesijnej orientácii, vzťahu rodiny a školy, komunikácii rodič, žiak, učiteľ, model súčasnej výchovy.

Na školu prichádza množstvo materiálov z VŠ a rôznych iných inštitúcií, dnes už väčšinou elektronickou formou, ponúk kurzov z ktorými boli a sú žiaci oboznamovaní prostredníctvom násteniek aj priamo v miestnosti výchovného poradcu. Tieto materiály sú pravidelne obmieňané, aktualizované. Žiaci mali možnosť využívať informácie o VŠ prostredníctvom internetu. Dostupné programy “ Cesta k povolaniu “ a iné mali žiaci možnosť využiť a konzultovať s výchovným poradcom.

 

Úlohy a ciele kariérneho poradenstva

Cieľom KP je usmerniť kariérny rast žiaka tak, aby sa uplatnil na trhu práce.

KP je služba, ktorá napomáha v procese rozhodovania žiaka:

 • vo vzdelávacom procese,
 • vo voľbe štúdia a povolania
 • pri životnom plánovaní
 • pri pracovnom uplatnení sa na trhu prác

Realizátorom kariérneho sprevádzania ja každý pedagogický a odborný zamestnanec na škole.

V súčasnosti dochádza k určitému posunu kariérneho poradenstva. V rámci sprevádzania žiaka SŠ ku kariérovej zrelosti nastáva posun od poradenstva k sprevádzaniu.

Kariérnu výchovu realizuje KP podľa podľa plánu práce KP a realizuje sa týmito formami:

 • ako súčasť školského programu – v rámci jednotlivých predmetov vzdelávacej činnosti
 • prostredníctvom konzultačných hodín VP/KP
 • pomocou voliteľného predmetu
 • ako mimoškolská záujmová činnosť na triednických hodinách

Kompetencie kariérneho poradcu

 • informácie o požiadavkách študijných odboroch, rôznych povolaní a pomáha žiakom, aby si optimálne vybrali
 • sleduje študijno-profesijné záujmy žiakov
 • spolupracuje s inými odborníkmi pri voľbe štúdia alebo povolania žiakov so ŠVVP potrebami
 • sprostredkúva informácie o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce v regióne, na Slovensku, v EÚ
 • učí žiakov využívať IKT, osobitne internet pri vyhľadávaní informácií o školách, povolaniach a zamestnaniach (QR kódy škôl, KSK)
 • podporuje vzdelanostné ašpirácie žiakov
 • pozná problematiku kariérneho vývinu v celoživotnom priebehu, tranzitných a vývinových úloh
 • dobre pozná aktuálne problémy trhu práce, vie sa orientovať v problematike pracovného práva
 • pripravuje žiakov na vstup na trh práce
 • naučiť žiakov používať internetový program „Sprievodca svetom povolaní“
 • monitorovať spôsob adaptácie žiakov prvého ročníka a prípadné problémy riešiť v spolupráci so školským psychológom, ostatnými vyučujúcimi, triednymi učiteľmi, rodičmi
 • osobitnú pozornosť venovať žiakom, ktorým sa nedarí napĺňať základné vzdelávacie ciele, nadaným a talentovaným žiakom, žiakom zo sociálne znevyhodneného prostredia
 • zabezpečuje a organizuje besedy, exkurzie, rôzne súťaže, stretnutia, tematické výstavy, návštevy rôznych aktuálnych akcií
 • pomáha žiakom stanoviť si realistické vzdelávacie a profesijné ciele, vytvárať si kariérne plány
 • zabezpečí vyplnenie a dopĺňanie kariérnych listov žiakov

Práca kariérneho poradcu na SŠ

 • individuálny rozhovor so žiakmi 1.ročníkov a ich rodičmi
 • komunikácia kariérneho poradcu s učiteľmi a vedúcimi krúžkov
 • informácia o vzdelávacích výsledkoch žiakov
 • informácia o záľubách a voľnočasových aktivitách žiaka
 • informácia o možnostiach štúdia, možnostiach uplatnenia po ukončení štúdia (VŠ, prax)
 • vyhodnotenie informácií v 1.roku a sledovanie vývoja v ďalších rokoch u žiaka SŠ
 • komunikácia so žiakom a rodičom pre výber VŠ a povolania