Učíte sa správnym spôsobom?

Učíte sa správnym spôsobom?

 

Z učenia sa stáva celoživotná potreba, čím viac sa vzdelávate, získavate vedomosti a skúsenosti, tým širšie možnosti uplatnenia a získania zaujímavej pracovnej ponuky budete mať na trhu práce. Budete komunikatívnejší, úspešnejší, spokojnejší a budete si môcť postupne napĺňať svoje sny. Učenie vám môžu znepríjemňovať aj nedoriešené osobné problémy – porozprávajte sa s rodičmi, súrodencami, priateľmi, zastavte sa na chvíľu, hľadajte odpoveď aj samy v sebe – pozrite sa do svojho vnútra, prípadne vyhľadajte psychológa, terapeuta. K učeniu podnecuje aj úspech – pochváľte sa za zodpovedajúci výkon, oceňte seba samého, to je odmena, ktorá posilňuje našu snahu a chuť dosiahnuť dobrý výsledok.
V prípade neobľúbených predmetov a činností sa odporúča – SEBADISCIPLÍNA = nájsť v sebe vôľu, ktorá vás dokáže priviesť k učeniu, môžete tak získať cenné vlastnosti, ktoré vás učia zodpovednosti, vytrvalosti, schopnosti nevyhýbať sa prekážkam – prekonajte sami seba.

Vhodné učebné prostredie:

 1. pokojné,
 2. bez hluku,
 3. nie príliš ostré svetlo,
 4. sedieť pri stole – nie ležať,
 5. dostatok kyslíka – pravidelné vetranie,
 6. usporiadanie vecí na stole a myšlienok v hlave,
 7. zdravý spôsob života = PSYCHOHYGIENA = dostatok spánku, odpočinku, relaxu, kultúrnych zážitkov, kamarátskych rozhovorov, rodinných výletov…

Učenie si plánujte s časovým predstihom, nie na poslednú chvíľu, venujte sa učeniu cez deň, nie v noci, dlhšie učivo si rozložte na kratšie celky – témy, záverečný deň využite na opakovanie, dodajte si energiu krátkym cvičením, prechádzkou, relaxačnou hudbou, čokoládou. Ak chcete zmierniť stres, naučte sa autogénny tréning, naučí vás relaxovať, zbaviť sa vnútorného napätia, nervozity, nepokoja.

Nezvládané stavy trémy – malá sebadôvera a pocit menejcennosti, strachu a úzkosti je najlepšie konzultovať so psychológom, psychoterapeutom.

Čo je potrebné pre učenie sa:

 • inteligencia,
 • schopnosť koncentrácie,
 • nadanie,
 • kreativita,
 • pamäť.

Inteligencia nemá nič spoločné s vekom. Je to schopnosť daná každému a umožňuje získavať vedomosti a zaobchádzať s nimi. Učia sa aj ľudia mentálne retardovaní. Školský prospech nie je podmienený vysokou inteligenciou, ale dôležité je svoju inteligenciu rozvíjať.
Koncentrácia: nech sa v živote snažíte o čokoľvek, dosiahnete to vtedy, ak sa k cieľu približujete koncentrovane, v pokoji. Nadmiera informácií, nedostatok času, chaos v myšlienkach vám na koncentrácii nepridajú.
Čo robiť, aby ste posilnili svoju koncentráciu? – jednoducho odstrániť prekážky:
vonkajšie – šumy, hluky, hlasitá hudba, telefón…….
vnútorné – určite si priority, nechajte odznieť rušivé myšlienky, neponáhľajte sa, každú začatú vec dokončite.
Nadanie a kreativita: neexistuje nenadaný človek. Sú iba jedinci, ktorí svoje nadanie neobjavili. Buďte kreatívni v tom, čo robíte. Neporovnávajte sa s ostatnými. Každý z vás začína z inej štartovacej čiary a má pred sebou iný cieľ, iné danosti a nadanie.
Pamäť: Všetko, čo prichádza do mozgu, musíte najprv pozorne vnímať a porozumieť tomu. Robíte to zmyslami, to všetci viete. Ale skúste sa opýtať sami seba či využívate svoje zmysly správne? Myslíte si, že by ste nemohli niečo na vnímaní zmyslami vylepšiť?

K akému typu študenta/žiaka patríte?

 • vizuálny– zrakový typ: najlepšie si zapamätáte to, čo vidíte – farebné podčiarkovanie, obrázky, grafy, mapy, tabuľky,
 • akustický– sluchový typ: najlepšie si pamätáte to, čo počujete a učebnú látku si zapamätáte čítaním nahlas a opakovaním, dávate pozor na hodine – pamätáte si výklad novej látky zo školy,
 • motorický– pohybový typ: najlepšie si pamätáte to, čo si písomne zaznamenáte – poznámky, výpisky do zošita,
  môžte byť aj zmiešaný typ a dokážete využívať viacero možnosti.

Príklad tvorby individuálneho plánu osvojovania učiva
Na prípravu na zajtrajšie vyučovanie máte k dispozícii čas popoludní a večer a máte sa učiť 5 predmetov: matematiku, fyziku, dejepis, slovenčinu a angličtinu. Postupujete takto:
psychologické hľadisko žiada zaradiť najťažšie predmety na najvýkonnejšie časové obdobie a v jednotlivých obdobiach zase najťažšie predmety na začiatok. Prvé usporiadanie môže byť teda takéto :

popoludní sa učíte mat., fyz., anglický jazyk,
večer sa učíte slovenský jazyk, dej.

Psychologické hľadisko však žiada roztriediť predmety tak, aby bezprostredne za sebou nenasledovali predmety z jednej významovej skupiny:

popoludní sa učíte mat., anglický jazyk, fyz.,
večer sa učíte slovenský jazyk, dej.,

Ak však učiaci zistili, že za sebou nasleduje podobné učivo, napríklad že v slovenskom jazyku a dej. preberajú rok 1848, potom bude správne takéto usporiadanie predmetov :

popoludní sa učíte mat., ang.jaz.,
večer sa učíte dej., fyz., slov.jaz.,

Pri učení sa básne postupujte takto:

báseň si najskôr prečítajte, aby ste si uvedomili a porozumeli, o čo ide v jednotlivých slohách. Potom si zopakujte prvú slohu, kým ju neviete naspamäť. Pokračujte druhou slohou a po jej osvojení si obidve slohy niekoľkokrát zopakujte. Takto postupujte, až kým si neosvojíte jednu časť básne, ktorá tvorí samostatný celok.

„Čítanie je bránou do sveta poznania“.

Postupujete správne pri čítaní?
Keď sa chcete učivo rýchlo a dobre naučiť, musíte si utvoriť správne návyky čítania. Znamená to hlavne zvládnuť rýchlosť a osvojiť si vhodný postup čítania. Prvé čítanie vám poskytne prehľad a orientáciu v danom texte, dôležité myšlienky si môžte podčiarkovať. V druhom čítaní sa kladie dôraz na pochopenie obsahu prečítaného textu a v treťom čítaní sa naštudovaný obsah upevňuje. Potom je dôležité si zopakovať text spamäti – aktívna reprodukcia, prípadne si môžte písať poznámky a výpisky k textu.
Logické zapamätávanie je účinnejšie ako mechanické učenie – bifľovanie, niekedy sa však nevyhnete ani doslovnému memorovaniu učiva.

Čo si pamätáte?

20 % z toho, čo ste počuli,
30 % z toho, čo ste videli,
50 % z toho, čo ste videli aj počuli,
70 % z toho, o čom ste diskutovali v skupine,
90 % z toho, čo ste sami pripravili, urobili, predviedli.

Opakovanie je cesta k trvalým vedomostiam

V živote je veľa činností, ktoré musíte opakovať, aby ste dosiahli želateľný výsledok. Aj pri učení, keď si učivo opakujete, viete ho lepšie zvládnuť.
Učenie s opakovaním začína čítaním a vrcholí reprodukciou, vybavením si prečítaného textu spamäti. Reprodukcia posilňuje pamäťové stopy a umožňuje predĺžiť čas podržania učiva. Pri učení si môžete povedať, že nič dôležité ste nezabudli, keď po čítaní s pochopením a spracovaním látky, reprodukujete naučené a na záver skontrolujete, čo ste vynechali alebo povedali nepresne.
Učivo, ktoré sa naučíte, najrýchlejšie zabudnete do troch dní. Možnosť, aj keď málo využívaná, ako predísť zbytočnému zabúdaniu, je učenie sa podľa zásady z dneška na zajtra.

Ako postupovať pri učení?

 • pripraviť sa,
 • stanoviť si cieľ, časový plán, postup,
 • robiť si prestávky,
 • nepreťažovať sa,
 • veriť si,
 • dostatok spánku je tiež dôležitý pre zapamätanie si informácii a ich uloženie do dlhodobej pamäte.

-Naučte sa zabúdať. Aj keď to znie smiešne, dobrá pamäť neexistuje bez schopnosti zabúdať. Nikto nemá zlú pamäť. Väčšina len nevie, ako so svojou pamäťou narábať. Jazykom nášho podvedomia sú totiž obrazné predstavy. Ak sa naučíte svoje vnemy premieňať na obrazy, sotva niečo zabudnete. V tom spočíva genialita pamäte.

Druhy pamäte:

 • ultrakrátka – ak vnem nenájde dráhu, ku ktorej by sa mohol pričleniť, vnem bez uskladnenia vyhasne,
 • krátkodobá – zachytáva informácie potrebné pre porozumenie zmyslu, napr. čítanie, jednoduchý rozhovor,
 • dlhodobá – má neobmedzenú schopnosť vnímania, avšak množstvo informácií, ktoré sa môže súčasne ukladať je obmedzené. Nič z toho, čo tam vošlo, sa nestráca. Zlyháva len možnosť vybaviť si tieto informácie.

Štyri druhy zabúdania:

 1. môžete dokonca zabudnúť zapamätať si určité informácie,
 2. môžete nepohodlné informácie vedome alebo nevedome potlačiť,
 3. môžu vám vypadnúť detaily informačnej súvislosti,
 4. môžete byť neschopní vybaviť si informácie uskladnené v dlhodobej pamäti.

Ak si chcete na nejaké informácie spomenúť, buďte v pokoji. Skúste si vybaviť aký máte vzťah k zapamätávaným informáciám – mal by byť pozitívny.

Na čom záleží pri učení – zásady učenia sa

 1. Keď viete, prečo sa učíte a máte predstavu užitočnosti učiva, ľahšie sa vám učí,
  2. Lepšie sa učí, keď si zvyknete učiť sa na tom istom mieste a v pravidelnú hodinu,
  3. Neučte sa náhodne a mechanicky, keď si učenie môžte naplánovať a organizovať svoj čas. Urobte si stručný prehľad aké množstvo učiva vás čaká, aké úlohy máte napísať,
  4. Keď máte pri učení obavu a neistotu, či učivo zvládnete, lepšie je nemyslieť na celé učivo, ale len na jeho najbližšiu časť,
  5. Dôležité je si zvoliť najťažšie predmety na začiatok, a potom tie ďalšie,
  6. Kto sa nenaučil samostatne sa učiť, neskôr má problémy, ako sa k tomu donútiť,
  7. Najlepšia príprava začína na vyučovaní,
  8. Vedieť, kde čo hľadať, znamená už toľko, ako si to pamätať, pracujte s poznámkami v zošite, s knihou, s tabuľkami a schémami,
  9. Čím viac spôsobov učenia kombinujete, tým viac si z učiva zapamätáte, učte sa nahlas aj potichu, sám aj s kamarátom,
  10. Keď chcete niečo logicky pochopiť, nezabudnite na otázky,
  11. To, čo sa teraz naučíte, v budúcnosti vždy nájdete,
  12. Kto je múdry, vie, že bez opakovania by sa ním nestal.