Prihláška na VŠ

prihláška-vš-23-24-všeobecné-štúdium

prihláška-vš-23-24 bilingválne štúdium

Pokyny na vypĺňanie prihlášok na VŠ

 

 

 

 


1. strana

Podľa informácie o možnostiach štúdia na vysokej škole uchádzač vyplní jeden alebo viac študijných programov.
V položke Forma štúdia vyplní slovom denná alebo externá podľa informácie o možnostiach štúdia.
V položke Metóda štúdia doplní slovom prezenčná alebo dištančná, alebo kombinovaná podľa informácie o možnostiach štúdia. Prezenčnú metódu štúdia charakterizuje vyučovanie, pri ktorom je učiteľ v priamom kontakte so študentom. Študijné programy v dennej forme štúdia sa väčšinou uskutočňujú v prezenčnej metóde štúdia. Dištančná metóda nahrádza priamy kontakt učiteľa so študentom komunikáciou prostredníctvom komunikačných prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí. Niektoré programy v externej forme štúdia sa uskutočňujú dištančnou metódou štúdia. Informáciu o metóde štúdia je možné nájsť v publikácii Ako na vysokú školu. Študijný program, pri ktorom nie je vyznačená metóda štúdia, sa uskutočňuje v prezenčnej metóde štúdia. Dištančná metóda štúdia alebo kombinovaná metóda štúdia je pri študijnom programe vyznačená.
V prípade, že je súčasťou prijímacieho konania aj prijímacia skúška z cudzieho jazyka, tak do položky Prijímaciu skúšku budem robiť z cudzieho jazyka napíše slovom napr. anglický alebo nemecký, alebo iný jazyk z ponúkaných možností príslušnej fakulty.
Rok maturitnej skúšky vyplnia aj maturujúci uchádzači v tomto školskom roku, ktorí uvedú aktuálny rok, v ktorom sa bude maturitná skúška konať. Absolventi stredných škôl uvedú rok úspešného vykonania maturitnej skúšky.
Položku Absolvovaná stredná škola vyplnia aj maturujúci uchádzači v tomto školskom roku, ktorí vyznačia krížikom druh strednej školy, v ktorej študujú.
Položku Kód strednej školy vyplní len uchádzač maturujúci v tomto školskom roku s pomocou strednej školy. Kód strednej školy je 9-ciferné identifikačné číslo školy a vypĺňa sa podľa registra škôl a školských zariadení, ktorý je platný k 1. septembru aktuálneho školského roku. Gestorom spravovania registra škôl a školských zariadení je Ústav informácií a prognóz školstva a tento register je publikovaný na ich webovej stránke www.uips.sk v časti Regionálne školstvo v položke Dostupné databázy v súbore Sieť stredných škôl v školskom roku 2016/2017. Kód strednej školy nemôže byť 6-ciferné číslo, ktoré sa začína číslicou 5. V prípade spojenej strednej školy uvedie kód organizačnej zložky, napr.: spojená stredná škola má dve organizačné zložky: obchodnú akadémiu a strednú poľnohospodársku školu, a preto pri uchádzačoch z obchodnej akadémie spojená stredná škola uvedie kód príslušnej obchodnej akadémie a pri uchádzačoch zo strednej poľnohospodárskej školy uvedie kód príslušnej strednej poľnohospodárskej školy. V prípade absolvovania strednej školy v zahraničí uvedie uchádzač kód 999 999 999. Uchádzač, ktorý vykonal maturitnú skúšku v predchádzajúcich rokoch, nevypĺňa položku Kód strednej školy.
Názov strednej školy odpíše uchádzač buď z vysvedčenia o maturitnej skúške, alebo uvedie taký, ktorý je platný k 1. septembru daného školského roku. V prípade spojenej strednej školy uvedie názov organizačnej zložky.
Kód študijného odboru vyplní stredná škola aj v prípade maturujúcich uchádzačov v tomto školskom roku, príp. uchádzač podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 571/2006          Z. z. z 2. októbra 2006, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania. V elektronickej podobe sa nachádzajú na webovej stránke Ústavu informácií a prognóz školstva www.uips.sk v časti Štatistika, služby a štandardizácia v položke Číselníky študijných a učebných odborov. Kód študijného odboru je 7-ciferné číslo, ktoré je možné napísať podľa vysvedčenia o maturitnej skúške tak, že odpíšeme kód odboru a za ním kód zamerania. V prípade, že je na maturitnom vysvedčení uvedený 5-ciferný kód odboru bez zamerania, doplníme tento kód sprava nulami.
Stupeň dosiahnutého vzdelania vyplní stredná škola aj v prípade maturujúcich uchádzačov v tomto školskom roku, príp. uchádzač podľa aktuálneho číselníka STDVZD:
4 – úplné stredné odborné vzdelanie v strednom odbornom učilišti ukončené maturitnou
skúškou,
5 – úplné stredné všeobecné vzdelanie v gymnáziu ukončené maturitnou skúškou,
6 – úplné stredné odborné vzdelanie v strednej odbornej škole alebo konzervatóriu ukončené
maturitnou skúškou,
7 – vyššie odborné vzdelanie ukončené absolutóriom.
Všetky potrebné údaje o strednej škole sa nachádzajú v publikácii Sieť stredných škôl v školskom roku 2007/2008, ktorú každoročne vydáva Ústav informácií a prognóz školstva a v elektronickej podobe je na webovej stránke www.uips.sk v časti Regionálne školstvo.


2. strana

Uchádzač uvedie prospech zo štúdia v strednej škole v rozsahu, ktorý požaduje vysoká škola alebo fakulta. Ak na vyplnenie nepostačuje predtlačená tabuľka, uvedie prospech zo strednej školy v samostatnej prílohe. Uchádzač maturujúci v tomto školskom roku nevypĺňa prospech v poslednom ročníku a v časti Klasifikácia maturitnej skúšky vyplní iba stĺpec Predmet maturitnej skúšky a stĺpec Úroveň. Uchádzač maturujúci pred rokom 2004 vyplní v časti Klasifikácia maturitnej skúšky stĺpec Predmet maturitnej skúšky, stĺpec Ústna forma (známka) v rámci internej časti, Dátum maturitnej skúšky a Priemer maturitnej skúšky.
Účasť a úspešnosť na olympiádach, na súťažiach a autorstvo objavov alebo priemyselných vzorov uvádza osobitne v samostatnej prílohe, ak to požaduje vysoká škola alebo fakulta v podmienkach na prijatie.
V prípade uchádzačov maturujúcich nie v tomto školskom roku, ktorí k prihláške priložia overené fotokópie všetkých výročných vysvedčení zo strednej školy a overenú fotokópiu vysvedčenia o maturitnej skúške, nie je potrebné potvrdzovať správnosť údajov strednou školou.
Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania vo zvolenom študijnom programe vyplní uchádzač podľa požiadavky vysokej školy alebo fakulty.


3. strana

V časti Prehľad o predchádzajúcom (i neskončenom) štúdiu na vysokej škole uchádzač vyplní položku Stupeň dosiahnutého vzdelania v prípade ukončeného vysokoškolského štúdia slovom alebo číslom podľa aktuálneho číselníka STDVZD:
7 – prvý stupeň vysokoškolského štúdia – bakalárske alebo vyššie odborné vzdelanie     ukončené absolutóriom,
8 – druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske, doktorské,
9 – tretí stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské (nevzťahuje sa na špecializačné štúdium a certifikačné prípravy zdravotníckych pracovníkov, toto štúdium upravuje vlastný číselník, ktorý vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR).
Podľa požiadavky vysokej školy môže byť prílohou k prihláške životopis, overené fotokópie výročných vysvedčení zo strednej školy, overená fotokópia vysvedčenia o maturitnej skúške, kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poštová poukážka, výpis z účtu).
Dôležité je vyplniť dátum a podpísať prihlášku.


4. strana

Je určená vysokým školám alebo fakultám ako vzor.Vysvetlenia k vypĺňaniu tlačiva Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske – prvý stupeň alebo spojené – prvý a druhý stupeň v jednom celku

Toto tlačivo je určené pre záujemcov o štúdium na vysokej škole. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium spojeného prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia do jedného celku je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Uchádzač o štúdium na vysokej škole sleduje informácie o možnostiach štúdia na vysokej škole a podmienky prijatia na vysokoškolské štúdium, ktoré uverejňuje vysoká škola alebo Ministerstvo školstva SR prostredníctvom informačnej publikácie Ako na vysokú školu alebo z iných relevantných informačných zdrojov.


1. strana

Podľa informácie o možnostiach štúdia na vysokej škole vyplní jeden alebo viac študijných programov.
V prípade, že je súčasťou prijímacej skúšky aj prijímacia skúška z cudzieho jazyka, tak do položky Prijímaciu skúšku budem robiť z cudzieho jazyka napíše slovom napr. anglický alebo nemecký, alebo iný.
Rok maturitnej skúšky vyplnia aj maturujúci uchádzači v bežnom školskom roku, ktorí uvedú predpokladaný rok maturitnej skúšky. Absolventi stredných škôl uvedú rok úspešného vykonania maturitnej skúšky.
Kód strednej školy vyplní v prípade maturujúcich v bežnom školskom roku stredná škola podľa registra škôl a školských zariadení.
Názov strednej školy treba uviesť k 1. septembru bežného školského roku.


2. strana

Uchádzač uvedie prospech zo štúdia v strednej škole v rozsahu, ktorý požaduje vysoká škola alebo fakulta. Uchádzač maturujúci v bežnom školskom roku nevyplní prospech v poslednom ročníku a v časti Klasifikácia maturitnej skúšky vyplní iba stĺpec Predmet maturitnej skúšky a stĺpec Úroveň. Uchádzač maturujúci pred rokom 2004 vyplní v časti Klasifikácia maturitnej skúšky stĺpecPredmet maturitnej skúšky, stĺpec Ústna forma (známka) v rámci internej časti, Dátum maturitnej skúšky a Priemer maturitnej skúšky.
Účasť a úspešnosť na olympiádach, na súťažiach a autorstvo objavov alebo priemyselných vzorov uvádza osobitne v samostatnej prílohe, ak to požaduje vysoká škola alebo fakulta v podmienkach na prijatie.
Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania vo zvolenom študijnom programe vypĺňa uchádzač podľa požiadavky vysokej školy alebo fakulty.


3. strana

Prílohou k prihláške podľa požiadavky vysokej školy môže byť životopis, kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poštová poukážka, výpis z účtu).
Dôležité je vyplniť dátum a podpísať prihlášku.


4. strana

Je určená vysokým školám alebo fakultám ako vzor.